Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

hope-fatih
8700 e2f3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadogs dogs
hope-fatih
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadogs dogs
hope-fatih
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadogs dogs
8326 8a73
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viadogs dogs
9000 a193
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viapatos patos
hope-fatih
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapatos patos
hope-fatih
Reposted fromtoft toft viapatos patos
hope-fatih
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viadailylife dailylife
hope-fatih
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viadailylife dailylife
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapatos patos

New Minimalistic Single Line Tattoos by Mo Ganji

With a single delicate black line, Berlin-based tattoo artist Mo Ganji (previously) creates the faces of intertwined portraits, the details of flying birds, and the forms of running animals. Each tattoo relies on an unbroken line that varies only slightly in thickness as it weaves in and out of each image, sometimes accompanied by a few accent dots. Seen here is a collection of pieces from the last year, and Ganji shares more new works on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viapatos patos
8956 ac06 500
Reposted fromerial erial viapatos patos
hope-fatih
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
hope-fatih
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viadailylife dailylife

June 29 2017

hope-fatih
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka viapatos patos
hope-fatih
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viadailylife dailylife

June 22 2017

hope-fatih
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
hope-fatih
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka viapatos patos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl