Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

hope-fatih
9100 28d7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
hope-fatih
1559 dc26
Reposted fromnyaako nyaako viaoxygenium oxygenium

July 19 2017

hope-fatih
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
hope-fatih
hope-fatih
1577 3338
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
hope-fatih

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
hope-fatih
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viafreska freska
hope-fatih
7781 cedf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife

July 12 2017

hope-fatih
7435 7a58 500
hope-fatih
6499 6dc3 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viatoniewszystko toniewszystko
hope-fatih
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viajeannes jeannes
hope-fatih
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaune-raconteuse une-raconteuse
hope-fatih
hope-fatih

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
6704 4fab
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaune-raconteuse une-raconteuse
hope-fatih
hope-fatih
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viatirelesrideaux tirelesrideaux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl