Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

hope-fatih
5358 d6b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSzczurek Szczurek
hope-fatih
hope-fatih
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
hope-fatih
7493 05b6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaaura-lunaris aura-lunaris

January 03 2018

hope-fatih
hope-fatih
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapatos patos
hope-fatih
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
hope-fatih
3088 15b4 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viapatos patos
hope-fatih
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapatos patos
hope-fatih
4205 1bc9
Reposted fromslodziak slodziak viaLaColie LaColie
hope-fatih
Reposted fromfitvet fitvet
hope-fatih
Reposted fromfitvet fitvet
hope-fatih
0519 25eb
Reposted fromfitvet fitvet
hope-fatih
4834 969c
Reposted fromfitvet fitvet
hope-fatih
4836 c238
Reposted fromfitvet fitvet
hope-fatih
4840 8f28
Reposted fromfitvet fitvet
hope-fatih
5407 3dec
Reposted fromfitvet fitvet
hope-fatih
6682 b14a
Reposted fromfitvet fitvet
hope-fatih
6547 404e
Reposted fromfitvet fitvet
hope-fatih
7993 1aa7
Reposted fromfitvet fitvet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl